Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpořené projekty

Podpořené projekty 2018/2019

logolink_eu_msmt_umisteni-nad-text.jpg

Projekt:

PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ  A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MŠ OSTRAVA - DUBINA, F.FORMANA CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008891

 

FINANČNÍ PODPORA 766.680,-Kč je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl: Personální posílení o školního asistenta, rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů různých škol, využití ICT ve vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů.

 
 
Výsledek obrázku pro ostrava logo

 

 

 

Programu na podporu volnočasových na území statutárního města Ostravy pro rok 2019.

 

Název projektu

 

„ZLO PATŘÍ JEN DO POHÁDKY“

 

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, předcházet všem náznaků násilí a šikanování. Veškeré aktivity vedou k prevenci před rizikovými faktory chování a patologickými jevy.

 

Popis projektu

V průběhu roku zažijeme spolu s dětmi báječné pohádkové dovádění, při kterém se ocitneme v říši princezen, statečných rytířů, ježibab a jiných pohádkových bytostí. Zažijeme pohádky trochu jinak a dokážeme, že umíme soutěžit, čarovat i tancovat.

Projekt je složen ze sedmi aktivit.

POHÁDKOVÝ REJ se uskuteční v prostorech KD Akord Ostrava-Zábřeh za účasti dětí, rodičů a široké veřejnosti. GALERIE DETSKÝCH PRACÍ "Zlo patří jen do pohádky"- děti si vyzdobí svými trojrozměrnými výtvarnými díly z netradičního výtvarného materiálu svou galerii, která se nachází v koridoru MŠ. Akce podpoří spolupráci, hodnocení vlastní i práce ostatních. HRAJEME DIVADLO - estetické, tvůrčí a dramatické činnosti - hrajeme pohádky pro své kamarády a své blizké. PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - beseda s ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem. LOUTKOVÉ DIVADLO - návštěva loutkového divadla Ostrava - děti společně s rodiči. POHÁDKOVÝ LES - zábavné soutěživé odpoledne. Děti budou putovat za různými dobrodružstvími (vysvobodíme princeznu, zachráníme dušIčky, nakrmíme draka, pomůžeme mravenečkům sbírat korálky., Popelce pomůžeme třídit...), v cíli najdou sladký pohádkový poklad. VESELÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU - v odpoledních hodinách děti spolu s rodiči vyrábějí plošné pohádkové postavičky, loutky, kulisy, karnevalové čepičky, maxiškrabošky a plní pohádkové úkoly.

 

Časový plán 

Projekt je rozdělen do 7 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě a v kulturním středisku AKORD.

březen                         Galerie dětských prací „Zlo patří jen do pohádky“

březen                        „Pohádkový rej“ pohádkové dovádění

červen                        „Hrajeme divadlo“ dramatizace

červen                        Pohádkový les“ zábavné soutěžní odpoledne

září                             „Návštěva loutkového divadla“ - společná akce s rodiči

říjen                            „ Veselé odpoledne s pohádkou“ - tvůrčí dílny

 

Výše finanční podpory:  60 000,- Kč

 

Podpořené projekty 2017/2018

 

mital.png

Název projektu: „Řidičem od malička“

Cíl projektu:

Cílem projektu je bezpečně se orientovat v komplikovaném dopravním prostředí, snížit následky dopravních nehod dětí a ovlivnit jejich vědomé či nevědomé vnímání rizik.

 

Záměr a časový plán:

květen: interaktivní divadlo „Nafrněné značky“

květen: „Moje kolo“ – kontrola vybavení a stavu dětského dopravního prostředku.

květen: praktická jízda na dopravním hřišti – „Můj první řidičský průkaz“ -nácvik jízdy, respektování dopravních značek, bezpečné zastavení, reakce na smluvený signál, dodržování dopravních předpisů.

červen: výtvarná soutěž „Jak se správně chovat/nechovat na silnici“.

červen: didakticky zaměřené dopoledne „Naučme se společně, jak se chovat bezpečně“ – plnění úkolů, kvízů, soutěžení (Najdi, bezpečnou cestu domů, Poznej a přiřaď dopravní značku, Co je špatně na obrázku, Přiřaď správnou odpověď, Co by se stalo, kdyby, dopravní hádanky, …)

říjen: „Jede, jede mašinka“ – děti v jednotlivých třídách napíšou příběh s dopravní tématikou, příběh spolu s ilustrací dětí bude zdobit prostory galerie v MŠ.

listopad: pěvecká a recitační vystoupení s dopravní tematikou – pokračování literární a výtvarné činnosti, děti jednotlivých tříd si připraví vystoupení pro své kamarády a rodiče s dopravní tematikou

Výše finanční podpory: 20 000,- Kč

 

 

 

ostravaloga.png

Název projektu

 

Dětský sportovní svět - ZAHRADA VŠEM

 

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality života obyvatel městského obvodu Ostrava - Jih, a to prostřednictvím vytvořeného volnočasového areálu s pískovišti, herními prvky a dopravním hřištěm, které slouží k realizaci volnočasových aktivit dětí. Našim cílem je poskytnout dětem a jejich rodičům kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času, přispět k harmonickému rozvoji celé osobnosti dětí a tím také přispět k prevenci  sociálně-patologických jevů.

 

Záměr

V provozní době mohou děti ve věku 3 - 10 let spolu s rodiči navštěvovat volnočasový areál a plně využívat herní prvky, pískoviště a dopravní hřiště. Dětský sportovní svět nabízí výborné podmínky pro naplňování volného času formou sportovních a zájmovách aktivit dětí a tím příspívá k jejich harmonickému psychickému a fyzickému vývoji. Děti zde mohou například zdokonalovat své koordinační dovednosti, učí se samostatnosti, získávají základní poznatky z oblasti dopravní výchovy, navazují sociální vztahy a učí se spolupracovat.

 

Výše finanční podpory: 45 000 ,- Kč

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro ostrava logo

 

 

 

 

Programu na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019.

 

 

Název projektu

 

„MALÝ BADATEL“

 

"Každé dítě má nadání, pojďme ho společně objevit a rozvíjet."  

 

 

Cíl projektu

Cílem našeho projektu, je vzbudit v dětech touhou po poznání, vědění, podporovat zvědavost, radost sestrojit různé přístroje, experimentovat s nimi,  umět účelně a obratně řešit technické problémy a tím rozvíjet technickou a přírodovědeckou gramotnost.

 

 

Časový plán a členění projektu na sekce

 

duben 2018             Malý biolog

září 2018                 Malý architekt

listopad 2018           Malý mechanik

leden 2019               Malý kosmonaut

 

 

Výše finanční podpory:   300 000,- Kč

 

 

 

Výsledek obrázku pro ostrava logo

 

 

 

 

Programu na podporu volnočasových na území statutárního města Ostravy pro rok 2018.

 

Název projektu

 

„CESTA ZA DUHOU“

 

Cíl projektu

Každá cesta někde začíná. Cesta našich dětí vede za duhou. Je plná barev krásné okouzlující duhy a naznačuje nám cestu, kterou se chceme vydat ke společnému cíli. Barvy duhy nás vedou prožít s dětmi něco, co by jim přineslo radost, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti a přivedlo k novým poznatkům. 

 

Cílem je spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí.

 

Záměr

V průběhu konání projektu budou probíhat volnočasové aktivity, jejichž obsahem bude systematický rozvoj dovedností a vnímání okolního světa plného barev. Chceme, aby děti pochopily, že postupným skládáním barevných střípků lze dojít až k nádherně barevné duze. Duha je i symbolem naší mateřské školy, která v roce 2018 oslaví 25. výročí jejího otevření. V rámci projektu budou probíhat tyto aktivity: "Duhová školka očima dětí" - různorodé výtvarné techniky a práce podněcují rozvoj tvořivého myšlení, fantazie, manipulační schopnosti a dovednosti dětí. Dětská díla vyzdobí prostory mateřské školy. "Svět plný  barev" - děti s rodiči si namalují trička se symbolem duhy, která pak využijí na další připravované akce. "Království duhy" - pestrobarevné pásmo pohádek pro kamarády- dramatizace veršovaných, hudebních a klasických pohádek, dětských písní a básniček. Na závěrečné akci projektu "Barevný svět duhy" se pro děti s rodiči uskuteční zábavné soutěžní odpoledne plné barev, kdy zároveň oslavíme výročí otevření naší mateřské školy tanečním veselím a duhovou bublinkovou show. "Barevná mozaika pohádek"- v průběhu celého roku touto cestou chceme dětem přiblížit svět pohádek a zprostředkovat poslech čteného slova každý den trochu jinak v podání dospělých (rodiče, pedagogové z jiných tříd apod.).  

 

Časový plán

 

Projekt je rozdělen do 4 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě.

 

únor - březen                  Galerie dětských prací „Duhová školka očima dětí“

březen                            „Svět plný barev“ výroba duhových triček

duben                             „Království duhy“ dramatizace

květen                            „Barevný svět duhy“ radostné odpoledne na šk. zahradě

v průběhu celého roku   „Barevná mozaika pohádek“ - čtení pohádek

 

Výše finanční podpory:   50 000,- Kč

 

logolink_eu_msmt_umisteni-nad-text.jpg

Název projektu

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.   

 

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

 

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

 

 

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

 

Individuální projekt systémový 

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

 

www.nidv.cz

 

logolink_projekt_nidv_umisteni-pod-text--1-.jpg

 

 

Podpořené projekty 2016/2017

 

ostrava-logo.png

 

 

 

 

 

Název projektu

 

Dětský sportovní svět - ZAHRADA VŠEM

 

Cíl projektu

 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality života obyvatel městského obvodu Ostrava - Jih, a to prostřednictvím vytvořeného volnočasového areálu s pískovišti, herními prvky a dopravním hřištěm, které slouží k realizaci volnočasových aktivit dětí. Našim cílem je poskytnout dětem a jejich rodičům kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času, přispět k harmonickému rozvoji celé osobnosti dětí a tím také přispět k prevenci  sociálně-patologických jevů.

 

Záměr

V provozní době mohou děti ve věku 3 - 10 let spolu s rodiči navštěvovat volnočasový areál a plně využívat herní prvky, pískoviště a dopravní hřiště. Dětský sportovní svět nabízí výborné podmínky pro naplňování volného času formou sportovních a zájmovách aktivit dětí a tím příspívá k jejich harmonickému psychickému a fyzickému vývoji. Děti zde mohou například zdokonalovat své koordinační dovednosti, učí se samostatnosti, získávají základní poznatky z oblasti dopravní výchovy, navazují sociální vztahy a učí se spolupracovat.

 

 

Výše finanční podpory: 35 000,- Kč

 

 

 

ostrava-logo.png

 

Název projektu

 

„DĚTI SVĚTA“

 

Cíl projektu

Cílem je vytvářet empatický postoj k lidem z jiných světadílů a vnímat jejich odlišnosti. Chceme, aby děti poznaly svět po všech stránkách. Nabízenými aktivitami děti získají velké množství poznatků o přírodě, zvířatech, lidech a jejich kultuře. Naučí se přemýšlet v souvislostech a mít porozumění pro druhé. Tím se projekt stává prevencí rizikového chování a patologických jevů.

 

Záměr

V průběhu konání projektu budou probíhat volnočasové aktivity, jejichž obsahem bude poznávání kontinentů, rozvoj poznatků o dané krajině, kultuře, která může být i jiná než ta, ve které se děti běžně pohybují. Chceme, aby děti pochopily, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný. Edukační aktivity budou zaměřené nejen multikulturně, ale i enviromentálně.

 

Časový plán

 

Projekt je rozdělen do 4 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě.

 

Duben - Galerie dětských prací „Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám“

 

Duben - „Letem světem na křídlech tónů“ – hudební pohádka

                 Letem světem na křídlech tónů - tř. č. 1 a 7

               Letem světem na křídlech tónů - tř. č. 5 a 6    

               Africká pohádka - tř. č. 3 a 8     

                 Africká pohádka - tř. č. 2 a 4    

Červen - Radostné odpoledne na školní zahradě „Cesta kolem světa“

 

Říjen - Tvořivé dílny „Malí cestovatelé“

 

 

Výše finanční podpory:   50 000,- Kč

 

 

logo-projekt.jpg

 

 

 

Projekt:

PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ  MŠ F.FORMANA OSTRAVA-DUBINA; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001641

FINANČNÍ PODPORA 616 732,-Kč je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenář. a mat. gramotnosti, kvalitnější vzděl. dětí a žáků ohrožených šk. neúspěchem, společné vzdělávání. Realizovat aktivity na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzájemné učení škol, personální podporu škol.

 

 

 
 

logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Mateřské školy bez hranic

 

Název projektu: Mateřské školy bez hranic

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000644

Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia

Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit

Hlavní partner: Miasto Wodzisław Śląski

Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Předpokládané náklady: 35 892,25 Eur

Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 30 508,41 Eur

 

Anotace projektu:

 

V rámci projektu dojde k navázání spolupráce mezi českými a polskými mateřskými školami a jejich zřizovateli. Účastníci se podělí o své zkušenosti v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a obecně v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání. V průběhu realizace projektu se uskuteční setkání pedagogických pracovníků i dětí z obou měst, pro které je připraven bohatý program. Aktivity, které zajišťuje městský obvod Ostrava-Jih, jsou zaměřeny především na problematiku výuky technických a přírodovědných předmětů v mateřských školách (děti navštíví Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic), aktivity polského partnera jsou pro změnu zaměřeny na vzdělávání dětí s poruchami učení (uskuteční se společná návštěva dětí v interaktivním parku Rozrywki v Polsku). Společná realizace projektu a výměna zkušeností přispěje nejen ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání v obou komunitách, ale také k navázání a posílení přátelských vazeb, prohloubení znalostí a růstu vzájemné důvěry.

 

Fotogalerie

Mateřské školy bez hranic

 

 

 

vlajka-pl-2.png                                      vlajka-cz-2.png

 

 

 

 

 

 

Podpořené projekty 2015/2016

 

fond-sidos.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„VYBAVENÍ DIDAKTICKÝMI POMŮCKAMI – KLOKANŮV KUFR“

 

Cíl projektu

Porozumění a pochopení mluveného projevu, rozvoj vyjadřování u dětí se zdravotním postižením

 

Záměr

Každé dítě vyniká jinými schopnostmi. Ne každé dítě je schopno čelit svým potřebám bez obtíží. Vybavení didaktickými pomůckami je nezbytnou součástí vzdělávacího procesu.

 

Výše finanční podpory:  19.000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

 

„DĚTSKÝ SPORTOVNÍ SVĚT“

Cíl: Využití školní zahrady pro realizaci volnočasových aktivit. Poskytnou dětem předškolního věku kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času.

Záměr:

 • zpřístupnění volnočasového areálu veřejnosti,
 • aktivní a smysluplné trávení volného času na hřišti s jinými dětmi a rodiči, dětem přinese zejména: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti,
 • rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, prohloubení vztahů s rodiči.
 • praktické zkušenosti v oblasti dopravní výchovy,
 • zdravý životní styl - rozvoj pohybových aktivit.

Výše finanční podpory: 65 000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

logo-jih.jpg

 

 

 

 

 

„SPOLU TO DOKÁŽEME“

 

Cíl projektu

Rozvoj tvořivosti, kreativity a fantazie u děti v předškolním věku.

 

Záměr

Chceme, aby rodiče a děti spolu trávili co nejvíce nezapomenutelných okamžiků.

Během sportovního odpoledne se zaměříme na rozvoj fyzické zdatnosti a upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči. Veškeré aktivity povedou k prevenci před rizikovým chováním a patologickými jevy.

 

Aktivity:

Tvořivé dílny – „Jarní probouzení“ - duben Po dlouhé zimě se všichni těší na příchod jara a toto bude ideální příležitost připomenout si a naučit se klasické i moderní formy výzdoby s jarní tématikou. Děti ve spolupráci s rodiči nebo jinými rodinnými příslušníky si mohou vyrobit různé dekorace s jarní tématikou a následně si vyzdobit domov.

 

Sportovní odpoledne –„Hurá na prázdniny!“ - červen V dnešní době si u předškolních dětí často setkáváme s nedostatkem pohybu a často i nadváhou. Celé odpoledne bude ve znamení sportovních aktivit a soutěží.

 

Kreativní dílny – „Loučení s podzimem“ – říjen. Rok se chýlí ke konci, celá příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku a dny se zkracují. Tato akce má dětem, ale i rodičům ukázat, jakou formou se dají trávit dlouhé večery jinak než hraním počítačových her. Tyto dílny budou zaměřeny na dění v přírodě, na podzim a v nadcházející zimě. Hotové výrobky si děti odnesou domů.

 

Výše finanční podpory:  25.000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

Název projektu

„Školka v pohybu- jdeme zdraví naproti“

 

Cíl projektu

Chceme se naučit vše, co prospívá zdraví a co mu škodí; být psychicky i fyzicky zdatní; získat cenné informace o lidském těle, růstu, vývoji, orgánech a jejich funkcích; využívat všech našich smyslů; pravidelně sportovat, umět relaxovat a zdravě se stravovat.

 

Záměr

Záměrem projektu je smysluplné trávení volného času v průběhu celého školního roku. Obsahem jednotlivých akcí bude systematicky rozvoj dětských dovednosti a vědomosti v oblasti zdravých životních návyku, zlepšování tělesné zdatnosti a poznávání lidského těla od A až do Z. Chceme, aby děti měly možnost zábavnou formou zjistit, jak funguje lidské tělo, jak důležitý je pohyb, psychická pohoda a správná životospráva.

 

Časový plán

Projekt je rozdělen do 5 akcí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě.

 

Březen- "MOZEK-CO SE MI HONÍ HLAVOU?"-galerie dětských výtvarných prací.

Duben- "JÍM ZDRAVĚ A HRAVĚ"- příprava zdravého vaření.

Červen- "HEJBNI KOSTROU"- sportovní odpoledne plné pohybu pro děti a rodiče.

Říjen- "BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT"- beseda s nutričním specialistou.

Listopad- "ZDRAVÍ POD LUPOU"- interaktivní naučné odpoledne o zdravém životním stylu.

 

Výše finanční podpory:   40 000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

Po celou dobu probíhajícího projektu budou děti v době volného času zažívat pocity radosti a uspokojení při vytváření modelů a trojrozměrných objektů, při objevování fyzikálních zákonitostí a sestrojování velkoprostorových staveb z nových polyfunkčních stavebnic. V neposlední řadě pozveme děti spolu s rodiči k putování po obloze za Sluncem a hvězdami. Všechny akce přístupnou a nenáročnou formou směřují k získávání vlastních zkušeností pro život dětí a jejich chtění objevovat a tím k plnohodnotné náplni volného času dětí. Vydejte se s námi do světa objevů!

 

Časový plán

 

 

březen - „SVĚT Z VÝŠKY“ galerie výtvarných prací,

květen - „FYZIKÁLNÍ HRÁTKY“ zábavné odpoledne plné pokusů a objevů,

říjen - „STAVEBNICE“ polytechnická dílna,

listopad - „CESTA KE HVĚZDÁM“ zábavný vzdělávací program pro celou rodinu ,

 

 

Výše finanční podpory: 30 000,-

 

                                                                                                                                                                                       

 

vitkovice.jpg

 

17.12.2015 - NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL NADĚLOVAL POTŘEBNÝM

 

http://www.vitkovicesteel.com/media/nadacni-fond-vitkovice-steel-nadeloval-potrebnym-1

 

 

 

 

Název projektu: KOMUNIKACE BEZ BARIÉR

Cíl:  Nový pohled na výuku dětí předškolního věku. Obohacení předškolního vzdělávání o dovednosti v informační a komunikační oblasti.

Záměr: Dorozumívat se mluvenou řečí patří mezi specifické lidské schopnosti. Jsou však mezi námi i ti, kteří z důvodu různého hendikepu komunikovat nemohou vůbec nebo jen v omezené míře. Potřeba dorozumívat se je stejně naléhavá jako u kteréhokoliv člověka. Proto hledáme náhradní způsoby, kterými by se mohly děti s hendikepem vyjadřovat a aktivně ovlivňovat svůj život, své okolí a rozvíjet se.

Vybavení tříd novými interaktivními pomůckami umožní dětem aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

 • Dětem s poruchou autistického spektra umožní názorný, strukturovaný způsob výuky.
 • Dětem se zrakovým postižením přinese kvalitní, dostatečně velké vizuální zobrazení.
 • Dětem se sluchovým postižením rychlejší pochopení pojmů a rozvoj slovní zásoby.
 • Dětem s tělesným postižením snadnou manipulaci dotykem, rozvoj koordinace pohybů.
 • Dětem s poruchou dorozumívacích prostředků napomáhá při porozumění a pochopení mluvenému projevu a rozvoji vyjadřování.
 • Dětí s těžkým mentálním postižením podněcuje k jednoduchým rozumovým činnostem, pomáhá dítěti vyjadřovat souhlas či nesouhlas, podporuje v jeho zvukových projevech, rozvíjí pohyblivost dítěte.

Cílem našeho projektu dát každému dítěti právo na vzdělání.

Výše finanční podpory: 200 000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

logo-veolia.png 

 

 

 

Název projektu

 

„Děti ve světě techniky aneb technika hrou“

 

Cíl projektu

 

Povzbudit zájem dětí o technické činnosti již v předškolním věku a podpořit tak jejich rozvoj i v této oblasti, která je nedílnou součástí dnešní moderní doby.

 

Časový plán

 

září: Svět robotůvýroba vlastních trojrozměrných výrobků. Očekávané roboty různých tvarů a velikostí, vyrobené z netradičních materiálů, budou moct shlédnout v galerii MŠ

říjen: Technika očima dětí pracovní dílny, v nichž budou děti ve spolupráci se svými rodiči a učitelkami, sestrojovat podle plánů či vlastní fantazie velké technické objekty. Budou mít volnost výběru, prostor pro vlastní nápad, sebevyjádření, představivost, tvořivost a fantazii.

listopad: Objevujeme všemi smysly - odpoledne s pokusy a objevy, Ve třídních laboratořích se bude objevovat, poznávat, jak co vzniká a seznamovat se s fyzikálními zákonitostmi prostřednictvím hrátek s vodou, papírem, dřevem, světlem a různými hmotami.

 

Výše finanční podpory: 12 000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

sek.jpg

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

 

Podpořené projekty 2014/2015

 

„TECHNIKA OČIMA DĚTÍ ANEB TECHNIKA HROU.“

 

Cíl projektu

 

Povzbudit zájem příští generace již od útlého věku o technické činnosti a podpořit tak rozvoj našeho regionu.

 

Smysluplné využití volného času při objevování záhad a zákonitostí běžného života.

 

Záměr

 

Záměrem podpořených projektů je probuzení zájmu, podpora a rozvoj technického myšlení, tvořivosti, představivosti, manuální zručnosti a verbální schopnosti již u dětí předškolního věku. Chceme, aby děti pochopily, že každý výrobek, který vidí před sebou, musel někdo vymyslet. Chceme, aby pochopily sled souvislostí při vývoji nějakého výrobku tím, že je nenápadně motivujeme k tomu, aby si všechny tyto fáze vyzkoušely samy, Tím dojde k pochopení souvislostí takových jevů a postupů, jaké se dějí v reálné praxi. Je to logický souhrn činností, jako je: představa – návrh - výroba modelu – odzkoušení funkčnosti – obhájení před ostatními.

 

Místo realizace

 

Objekt Mateřské školy Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace

 

logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu probíhajícího projektu budou děti v době volného času zažívat pocity radosti a uspokojení při vytváření modelů a trojrozměrných objektů, při objevování fyzikálních zákonitostí a sestrojování velkoprostorových staveb z nových polyfunkčních stavebnic. V neposlední řadě pozveme děti spolu s rodiči k putování po obloze za Sluncem a hvězdami. Všechny akce přístupnou a nenáročnou formou směřují k získávání vlastních zkušeností pro život dětí a jejich chtění objevovat a tím k plnohodnotné náplni volného času dětí. Vydejte se s námi do světa objevů!

 

Časový plán

 

 

březen - „SVĚT Z VÝŠKY“ galerie výtvarných prací,

květen - „FYZIKÁLNÍ HRÁTKY“ zábavné odpoledne plné pokusů a objevů,

říjen - „STAVEBNICE“ polytechnická dílna,

listopad - „CESTA KE HVĚZDÁM“ zábavný vzdělávací program pro celou rodinu ,

 

 

Výše finanční podpory: 30 000,-

 

                                                                                                                                                                                       

 
 
logo-arcelor.gif
 
 
 
 
 

Časový plán

květen, červen: „Svět techniky očima dětí“, v nichž děti budou spolu s dospělými sestrojovat dle plánů i vlastní fantazie, ve vzájemné spolupráci velkoprostorové technické objekty. Nelze stavět "chybně", protože neexistuje jediný správný vzor. Děti budou mít volnost při výběru, prostor pro vlastní nápad, sebevyjádření, rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti.

 

září: „Svět robotů“ výroba trojrozměrných modelů z netradičního výtvarného a pracovního materiálu.

listopad: „Objevujeme všemi smysly“ umožní dětem objevovat a seznámit se s fyzikálními zákonitostmi Země a jak co vzniká.

 

Výše finanční podpory: 15 000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

makro.jpg

 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – „Každý jsme jiný a máme se rádi“

 

Cíl

Schopnost dítěte přináležet ke společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty společenství, ve kterém žije.

 

Záměr

Záměrem projektu je vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě, uvést děti do společenství ostatních lidí, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění.

 

Den 1. června je pro všechny děti na ZEMI významný den.

„Všechny děti mají svátek!“

V tento den pomyslným letadlem proletěly celý svět. Navštívily všechny světadíly a seznámily se s životem dětí v jiných částech naší planety. Děti nejen získávaly poznatky ze života dětí jiných kultur, ale také dováděly a soutěžily.

Pro děti bylo připraveno zábavné dopoledne „Cesta kolem světa“. Děti si tak mohly tento den prožít. Hopsaly jako klokani v Austrálii, závodily na koloběžkách na slavné Tour de France, zdolávaly nejvyšší horu světa Mt. Everest a jiné disciplíny.  Nakonec si každá třída vyzkoušela, jakou práci dá postavit největší pyramidu světa. Všechny děti si vysoutěžily sladké odměny a medaile.

 

Výše finanční podpory: 3 000,- Kč

 

                                                                                                                                                                                       

 
logo-jih.jpg

 

 

 

„Hrajeme si a dovádíme“

 

Cíl projektu

 

Naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit a vážit si svého okolí.

Aktivní využití volného času činorodými aktivitami pomáhá předcházet náznakům násilí a šikany.

 

Záměr

 

Záměrem je prohlubování spolupráce mezi mateřskou školou, dětmi a jejich rodiči a na smysluplné naplňování volného času a tím i předcházení náznakům násilí a neadekvátního trávení volného času dětí.

Připravené volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče by následně mohly sloužit jako návod pro využití volného času dětí a jejich zaměření do budoucna.

 

Aktivity:

 

„Příjezd ledové královny“ – leden/únor

„Zahradní hrátky“ – červen

„Drakiáda“ – říjen

Předvánoční tvořivé dílny“ – prosinec

 

Výše finanční podpory:  15.000,- Kč

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

Podpořené projekty 2013/2014

 

 

logo-veolia.png 

 

 

 

Název projektu: „Děti, pozor červená!“

Cíl projektu: Naučit děti myslet, předvídat, rozvíjet smysly, postřeh; vnímat co je, není bezpečné, zvažovat následky; orientovat se v dopravním prostředí; snížit dopravní nehodovost.
Výše finanční podpory: 20 000,- Kč
 
 
 
 

 logo-msmt.png

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: „Mluvím dobře, mluvím rád, jazyk je můj kamarád.“

Cíl projektu: Rozšíření logopedické intervence o nové formy a metody práce do všech vzdělávacích oblastí v mateřské škole.
Výše finanční podpory: 100 000,- Kč
 
 
 
logo-ostrava.png

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: „Hrou proti šikaně.“

Cíl projektu: Spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí, vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozený stav. Především vytvořit povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví. Jedná se o využití volného času činorodými činnostmi a tím předcházet náznakům násilí a šikanování. Získat základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne.
Výše finanční podpory: 10 000,- Kč
 
 
 

 

 logo-arcelor.gif
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu: „Hrou pochopíme druhé“
Cíl projektu:Pochopení a důležitost integrace dětí se zdravotním postižením do běžného života. Tolerance, vzájemný respekt, porozumění, rozvoj základních lidských hodnot ve vztahu ke zdravotně postiženým dětem.
Výše finanční podpory: 10 000,- Kč
 
 
 
 
 logo_bariery.jpg

 

 
 
Finanční příspěvek pro děti se zdravotním postižením integrované v mateřské škole.
Vstupme do dětského světa, ve kterém objevíme edukační pomůcky a didaktické hračky, výukové a vzdělávací hry, jedinečné hračky pro cvičení a rozvoj dětí se zdravotním postižením, které pomohou při zkvalitnění procesu výchovy a vzdělávání.
Výše finanční podpory: 15 000,- Kč
 
 
 
 logo-jih.jpg

 

 
 
 
 
 
Název projektu: „Stále se něco děje“
Cílem projektu je aktivní využití volného času činorodými aktivitami a tím předcházení náznakům násilí a šikany. Naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit a vážit si svého okolí.
Výše finanční podpory: 13 000,- Kč
 
 

 

 

Všem sponzorským subjektům děkujeme

 
 

Příspěvky

OBJEVUJEME VŠEMI SMYSLY - fotogalerie

4. 1. 2016

 

STAVEBNICE - fotogalerie

30. 11. 2015

 

CESTA KE HVĚZDÁM - fotogalerie

30. 11. 2015

 

SVĚT ROBOTŮ - fotogalerie

30. 11. 2015

 

SVĚT TECHNIKY OČIMA DĚTÍ - fotogalerie

17. 8. 2015

 

ZAHRADNÍ HRÁTKY - fotogalerie

10. 7. 2015

 

FYZIKÁLNÍ HRÁTKY - fotogalerie

10. 7. 2015

 

SVĚT Z VÝŠKY - fotogalerie

10. 7. 2015

 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - fotogalerie

1. 6. 2015